ALGEMENE VOORWAARDEN

Huurvoorwaarden Suppen Reeuwijk

Algemeen

1.1. Deze huurvoorwaarden hebben betrekking op de losse verhuur van Sub en kano’s door Suppen Reeuwijk Edisonstraat 11, 2811em Reeuwijk hierna te noemen Suppen Reeuwijk.

1.2 Onder de door Suppen Reeuwijk verhuurde goederen wordt mede verstaan alle toebehoren, waaronder kano en suppen, en eventuele andere accessoires, hierna te noemen het verhuurde.

Betaling en prijzen

2.1 Het huurtarief dient voor aanvang van de huurperiode voldaan te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De prijzen zijn inclusief BTW.

Levering en terug bezorging

3.1. Huurder dient bij levering van het verhuurde een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Verhuurder is gerechtigd hier een kopie van te maken.

3.2. Huurder dient het verhuurde op het adres van Suppen Reeuwijk op te halen en op het in de huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij Suppen Reeuwijk terug te brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3. Vroegtijdig terugbezorgen van het verhuurde geef geen recht op terugbetaling van de huur.

3.4. Bij te late terug bezorging wordt aan huurder aanvullende huur van € 30,00 per 15 minuten per verhuurde in rekening gebracht.

Staat en controle verhuurde

4.1. Huurder verklaart het verhuurde in goede staat te hebben ontvangen. Suppen Reeuwijk wordt dus geacht het verhuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

4.2. Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, het verhuurde op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient huurder dit terstond bij Suppen Reeuwijk te melden en vast te laten leggen.

Verplichtingen huurder

5.1. De huurder dient het verhuurde zorgvuldig te behandelen en te gebruiken en mag geen veranderingen aan het verhuurde aanbrengen.

5.2. Het is huurder niet toegestaan om het verhuurde aan derden in gebruik te geven, waaronder begrepen wordt het in onderverhuur geven of de huurrechten geheel of gedeeltelijk over te dragen.

5.3. Het is de huurder niet toegestaan om het verhuurde zonder toezicht en/of On-afgesloten achter te laten op een zodanige wijze dat er enige kans bestaat op diefstal, gebruik door derden of beschadiging door derden.

Schade en gebreken

6.1. Gedurende de tijd tussen het moment dat het verhuurde door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd bij Suppen Reeuwijk, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van het verhuurde voor rekening en risico van huurder.

6.2. Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het verhuurde, alsmede diefstal van het verhuurde, terstond aan Suppen Reeuwijk te melden.

6.3. Veranderingen en/of reparatie aan het verhuurde mogen uitsluitend door of in opdracht van Suppen Reeuwijk worden verricht.

6.4. Suppen Reeuwijk is gerechtigd zo nodige extra kosten voor reparatie, vervoer en berging, aangiften van vermissingen e.d. aan huurder in rekening te brengen.

6.5. In geval van schade aan het verhuurde, zal huurder de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen datum aan Suppen Reeuwijk voldoen. Uiterlijk 3 dagen na inleveren van het gehuurde zal Suppen Reeuwijk contact opnemen met huurder over de schade.

Aansprakelijkheid

7.1. Het (gebruik van) verhuurde is niet verzekerd tegen diefstal, beschadiging of letsel aan zijde van de huurder/deelnemer. Het huren en berijden van het verhuurde geschiedt dan ook geheel op eigen risico van de huurder/deelnemer, die voorts aansprakelijk is voor de gevolgen van diefstal, beschadiging en alle overige schade, ongeacht aard of oorzaak, waaronder schade aan het verhuurde, anders dan gebreken aan het verhuurde zelf die ten gevolge van normaal gebruik en normale slijtage kan zijn ontstaan, die in redelijkheid niet voor rekening van de huurder dient te komen.

7.2. De huurder/bestuurder dient zelf een adequate WA-verzekering en een voor de activiteit adequate ongevallenverzekering af te sluiten.

7.3. Bij diefstal, vermissing of in geval het verhuurde geheel verloren gaat ten gevolge van een ongeval of enige ander van buiten komend onheil, stelt Suppen Reeuwijk de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het verhuurde, onverlet de verplichting tot vergoeding van bijkomende schade, waaronder huurderving.

Opzegging / beëindiging

8.1. De huurovereenkomst kan door Suppen Reeuwijk met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt. Huurder is dan verplicht het verhuurde terstond aan Suppen Reeuwijk te retourneren. Indien huurder dit nalaat, heeft Suppen Reeuwijk het recht het verhuurde terug te halen.

8.2. Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts dan geldig indien deze voor de verhuurder schriftelijk of per e-mail aan de huurder zijn bevestigd.

8.3. Annulering bij losse verhuur van de reservering, of minder deelnemers, tot 4 dagen voor aanvang is kosteloos. Tussen 2 dagen en 24 uur voor aanvang van de huurtermijn, heeft huurder de mogelijkheid in overleg met Suppen Reeuwijk een nieuwe reservering te plannen of tegoedbonnen te ontvangen voor een nieuwe reservering.

8.4. Wanneer huurder besluit de overeenkomst op te zeggen binnen 24 uur voor de aanvang van de overeengekomen huurperiode, brengt Suppen Reeuwijk de volledige huurkosten in rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.5. Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichtingen jegens huurder en zonder opgave van redenen te annuleren tot 3 dagen vóór aanvang van de huurtermijn. Na die periode is verhuurder gehouden tot vergoeding van de huursom, die huurder bij doorgang van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest. Verhuurder blijft echter gerechtigd om in geval te harer beoordeling de weersomstandigheden het gebruik van het verhuurde met het oog op de veiligheid van de huurder/deelnemer of de kans op schade aan het verhuurde niet verantwoord is, tot aan de aanvang van de huurovereenkomst eenzijdig te annuleren zonder enige schadeplichtigheid. Ook het tussentijds afbreken van de huurovereenkomst is om redenen als in de vorige volzin bedoeld, door de verhuurdermogelijk.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

9.1 Op alle verhuur, aanbiedingen en overeenkomsten van Suppen Reeuwijk is het Nederlands recht van toepassing.

Opgesteld en vastgesteld 1 juli 2023

De Haas Kramer
Edisonstraat 11 Kantoor adres
2811em Reeuwijk

Mobiel 0620037766

Kamer van Koophandel 91836573

Bank ABN-AMRO NL83ABNA 0507 2859 80

Locatie voor Reeuwijk is aan de Notaris D’aumerielaan, Wij zijn 30 minuten voor aanvang aanwezig.

U treft een beachflag op de Notaris D’aumerielaan.  Parkeren is gratis.


Whatsapp!